Skip to content

Акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок

Скачать акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок rtf

Програми для загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Перспективний план роботи кабiнету iнформатики на 5 рокiв. Порядок под i лу клас i в на групи п i д час вивчення окремих предмет i в у загальноосв i тн i х навчальних закладах. Картотека електронних засобiв навчального призначення ЕЗНП. Матер i али педагог i чного досв i ду. Загальна нормативно правова база. Пiдручники та навчальнi посiбники, науковоометодичнi i науковоопопулярнi журнали.

Паспорт навчального комп'ютерного комплексу. Змiнної експозицiї: • матерiали до тем, що вивчаються; • акт про вчених; • матерiали про новiтнi розробки в галузi iнформацiйно ко мунiкацiйних технологiй; • результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв; перевірки кращi роботи зразок.

Використання інформатики робочого провідника як нульового захисного провідника заборонено. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної середньої заземлення.

• схема ЛОМ кабiнету; • схема ЛОМ навчального закладу; • зразки кабінету складових обчислювальних систем. 5. 9.

PDF, EPUB, rtf, doc